1 May No Comments Stella Uncategorized

生蠔由每年10月至4月最當造, 入完今批生蠔, 就要等到10月先再返貨喇! 快D把握機會再嚟食多轉生蠔啦!